Menü Bezárás

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

(továbbiakban ÁSZF)

Általános Szállítási és Vállalkozási Feltételek

A szolgáltató web tárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek (a továbbiakban ÁSZF) és a velük együtt érvényes, az egyes felhasználókra vonatkozó egyedi felhasználói szerződés (a továbbiakban EFSZ) feltételei szerint köteles szolgáltatni, s a felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás követelésére és igénybevételére.

A szerződésben használt fogalmak:

§  Ptk.: Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve;

§  HIF: Hírközlési Főfelügyelet;

§  szolgáltató: a web tárhely és domain szolgáltatás nyújtója;

§  felhasználó: a web tárhely és domain szolgáltatás igénybevevője – távközlési terminológiában előfizető -, természetes-, vagy jogi személy, valamint jogi személyiségű illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok;

§  számlafizető: a felhasználó, vagy a díjfizetésre kötelezett, amennyiben nem azonos a felhasználóval;

§  web: honlapokból álló, az Internetre támaszkodó világháló;

§  átlagos sávszélességű szolgáltatás: a szolgáltató csak hosszabb időátlagban tudja garantálni az egységnyi idő alatt átvitt adatok mennyiségét, illetve, hogy egy küszöbérték meghaladásakor lépéseket tesz a sávszélesség záros határidőn belüli növeléséért;

§  garantált sávszélességű szolgáltatás: a szolgáltató garantálja, hogy az Internet egy megadott pontjára a felhasználó adott sávszélességgel tud forgalmazni.

l.§

(1) A szolgáltató megnevezése: Capitaly.hu Kft., székhelye: 2119 Pécel, Szőlőhegy utca 20, cégjegyzék száma: 13-09-099602

(2) A szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati rendszerének távközlési elérhetőségét, valamint működési rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az adatok a weben mindenkor elérhetők a http://capitaly.hu/aszf cím alatt.

(3) A szolgáltató üzleti céllal, az árlistában részletezett, változtatható díjfizetési feltételek mellett, a felhasználó részére jelen szerződés feltételei szerint széleskörű, az alább részletezett web tárhely és domain szolgáltatást nyújt. Az árlista megtalálható a weben a http://capitaly.hu/arlista cím alatt.

(4) Jelen ÁSZF-et a szolgáltató a weben, a http://capitaly.hu/aszf cím alatt teszi közzé.

2.§ A szolgáltatás, és igénybevételének módja

(1) a) A szolgáltató a Capitaly.hu Kft. által működtetett szerver kiszolgálókon található kizárólagos tartományából a felhasználó részére információs tárhelyet biztosít, mely az Internetről szabadon elérhető (web tárhely szolgáltatás).

(2) A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó a következő módon jogosult: a jelen ÁSZF-kel együtt érvényes Web csomag igénylő, és/vagy Domain igénylő szerződés aláírása, és a szolgáltatóhoz történő visszajuttatása után, a szolgáltató általi nyilvántartásba vétel valamint a jelszó kiadását követően.

(3) Az erőforrásokkal visszaélés elkerülése véget az ügyfelek az alábbi megkötéseket kötelesek betartani:

Az erőforrások (gép, CPU, RAM, HDD, net sávszélesség) maximális kihasználásának számítása: minden ügyfél csak az összes ügyfél átlagának maximum a duplájáig terhelheti a rendszert. Abban az esetben, ha a terhelés túllépi ezt a határt, figyelmeztetésben részesül. Ha továbbra is a határérték felett működteti oldalait, a szolgáltatónak azonnali szerződésbontásra van lehetősége! Kifizetett díj nem jár vissza!

3.§ A felhasználói szerződés

(1) A Szolgáltató honlapján megtalálható árlistától eltérő igény esetén felhasználó levélbeli (postai vagy elektronikus: info@capitaly.hu), illetve telefonon történő bejelentkezés után a szolgáltatótól ajánlatot kér a szolgáltatás nyújtásának feltételeire vonatkozóan. Az ajánlat kézhezvételétől számított 14 napig áll fenn a szolgáltató ajánlati kötöttsége. A Szolgáltató honlapján található árak az aktuális tárgyévre vonatkoznak.

A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó akkor jogosult, ha a 2.§ (2) bekezdésben található szerződés(ek) – mely a jelen ÁSZF-el együtt érvényes – aláírása, és a szolgáltatóhoz történő visszajuttatása, valamint az árlistában található, vagy egyedileg megállapított díj befizetése után, a szolgáltató a felhasználót nyilvántartásba veszi.

(2.) A felhasználói szerződés alapján a szolgáltató – a domain bejegyzés 15 napos regisztrációs ideje miatt – a nyomtatványok helyes kitöltésétől és megérkezésétől számított, legfeljebb 15 napon belül biztosítja a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges felhasználó nevet, azonosító kódot, a felhasználói adminisztrációt és a szolgáltatásokat.

A szolgáltató kötelezettsége a vállalt szolgáltatás teljesítése a megrendelés szerint.

A szerződésszerű teljesítés érdekében részben személyesen, részben távbeszélő kapcsolat útján, részben postai úton, részben elektronikus levélben, folyamatos elérhetőséget biztosít.

Mentesül a szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

 • a felhasználó nem a szolgáltató szerverén felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz.
 • a hozzáférés a felhasználó oldaláról nem a szolgáltató oldalán felmerült működési rendellenesség miatt nem, vagy korlátozottan lehetséges,
 • külső elháríthatatlan ok miatt,
 • a telefon-, bérelt vonali- vagy sávszélesség szolgálta­tó szolgáltatásának hiánya vagy nem megfelelő volta miatt.

(3) Jelen szerződés a szolgáltatásra vonatkozó, jogszabályban előírt engedély megléte esetén szerződéskötéstől határozatlan időtartamra jön létre, amennyiben a felek eltérő kikötésben nem állapodnak meg. A szerződés azon a napon lép életbe, amikor a szerződés a szolgáltatóhoz visszaérkezik.

(4) A szolgáltató időbeli korlátozás nélkül vállalkozik a szolgáltatás nyújtására az ÁSZF és az írásban megkötött szerződés keretei között.

(5) A leendő felhasználónak a szolgáltatás igénybevé­telére vonatkozó bejelentését az ügyfélszolgálat adatbázisában szerepeltetni kell mindaddig, amíg azt a felhasználó vissza nem vonja. Az igényeket az érkezési sorrend figyelembevételével kell kielégíteni, haladéktalanul, amint a szolgáltatónak szabad kapacitása nyílik. A felhaszná­lói adatok tárolása a szolgáltató székhelyén, a személyiségi jogok védelmének megfelelő biztosítása mellett zárt rendszerben történik, abba betekintést kizárólag jogosultságának igazolása mellett a felhasználó, illetőleg az erre jogosult hatóságok kaphatnak. A felhasználó bármikor jogosult a róla tárolt adatokba betekintést nyerni.

(6) Domain és web tárhely szolgáltatás igénylése esetén az igénylőtől a név, lakcím, székhelye, adószáma regisztrálásával nyilvántartást kell vezetni, és a várólistán lévő igénylőt a felhasználók sorába való felvétel lehetőségéről írásban értesíteni kell. Ezen adatok nyilvántartásához a szolgáltató a szükséges engedélyekkel rendelkezik. A Szolgáltató az adatok nyilvántartása során a tőle elvárható gondossággal jár el az adatok védelme tekintetében, és garantálja, hogy azokat a szolgáltatás biztosításához szükséges Domain regisztrátoron kívül más részére nem adja át.

(7) Az igénylő három munkanapon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak mindazoknak az adatoknak a megváltozását, amit a szolgáltató róla nyilvántart, amelyek a szerződés megkötéséhez, illetve annak módosításához szükségesek. A változásokat 3 munkanapon belül köteles a szolgáltató saját nyilvántartásában átvezetni. Az esetleges téves illetve késedelmes adatszolgáltatásból eredő károkat az azokat okozó fél köteles viselni.

(8) A felhasználói szerződés módosítása kizárólag az annak megkötésére érvényes szabályok szerint, a két fél egybehangzó akaratnyilvánítása mellett történhet, írásban.

(9) A felhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni, hogyha az adataiban változás következik be. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltató jogosult őt a szolgáltatásból kizárni, amennyiben arról tudomást szerez.

(10) Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele helyétől eltérő számlázási címet kíván megjelölni, azt a szerződésben kell megtennie; a későbbi változtatás esetén a számlakibocsátás előtt 15 nappal köteles azt írás­ban, bizonyítható módon bejelenteni.

(11) Mindkét fél köteles a másik felet legalább 3 nappal előbb értesíteni a szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben való változásról. A szolgáltatás változásait mindkét fél részéről tudomásul vettnek kell tekinteni, amennyiben további 8 napon belül ezzel kapcsolatban ellentétes észrevétel nem érkezik a másik fél részéről.

(12) A szolgáltatási szerződés megszüntetésének esetei:

 • a felek közösen ebben állapodnak meg;
 • felmondás az előfizető részéről:
  • a felhasználó által a szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, amely annak megérkezését követő 15 nappal lép érvénybe;
 • felmondás a szolgáltató részéről:
  • amennyiben a felhasználó a szolgáltatás díját az erre vonatkozó megfelelő határidő kitűzésével felszólítás ellenére sem fizeti meg, az eredménytelen fizetési felszólítást követő nyolc nap elteltével a szolgáltató az előfizetői szerződést tizenöt napos felmondási idővel felmondhatja;
  • a szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, amennyiben a felhasználó oldalán bizonyítható módon olyan súlyos szerződésszegés állapítható meg, amely a szolgáltató érdekeit súlyosan sérti, például ha a felhasználó az erre vonatkozó előzetes szerződési kikötés nélkül az őt megillető jogokat vagy azok egy részét harmadik személyre átruházza.
  • a szolgáltató a hatályos jogszabályoktól eltérő tartalmú adatok, információk feltöltését, vagy jogellenes szolgáltatások elérhetőségére utalást tapasztal a felhasználó tárhelyén, és ezen okból az elérhetőséget felfüggeszti. Ebben az esetben a szolgáltató elektronikus és postai úton értesíti a felhasználót a jogellenes tevékenységről, és a felfüggesztés tényéről. Amennyiben a felszólítás ellenére a felhasználó a jogellenes tartalmat nem szünteti meg, a szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni.

(14) A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

 • a határozott idejű szerződés megszűnése:
 • magánszemély felhasználó halálával,
 • nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
 • a szolgáltató megszűnésével,
 • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
 • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
 • A határozott idejű szerződés a határozott idő elteltével.
 • a határozatlan idejű szerződés megszűnése:
  • magánszemély felhasználó halálával,
  • nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
  • a szolgáltató megszűnésével,
  • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
  • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.

(15) A szerződés megszűnése esetén is meg kell téríteni az igénybe vett de ki nem egyenlített szolgáltatások díját.

A szolgáltató a felhasználói szerződés megszűnését követően a felhasználóval, illetve a számlafizetővel csak abban az esetben köt újra szerződést, ha a felhasználónak, illetve a számlafizetőnek vele szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, továbbá ha a korábbi szerződés nem a felhasználó illetve számlafizető hibájából eredő felmondással szűnt meg.

Amennyiben a felhasználó illetve számlafizető további díjtartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, a szolgáltató jogosult az új szolgáltatási szerződés megkötését előzetesen teljesítendő külön feltételekhez kötni (például megfelelő összeg letétbe helyezése, óvadék adása, bankgarancia, továbbá, hogy igazolja, hogy nincs köztartozása (például adó, társadalombiztosítás, vám, közszolgáltatók felé való tartozás).

(16) Az előzetesen befizetett díj, továbbá az esetlegesen befizetett kaució vagy előleg a szerződés megszűnése esetén időarányosan visszajár, kivéve, ha a kauciót a szolgáltató a késedelmes díjfizetésből eredő hatósági behajtás céljára kénytelen igénybe venni (például díjtartozás esetén).

4.§ A szerződő felek jogai és kötelezettségei

(1) A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.

(2) A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

(3) A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

(4) A felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását, ezen belül fizetőképességét hátrányosan érintő (a felhasználó ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetési kötelezettségeinek teljesítését tartósan beszüntette) változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

(5) A felhasználó – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően került teljesítésre. Ebben a körben a felhasználó az esetleges károk megelőzése érdekében a jogosultság megállapítására szolgáló jelszót köteles titokban tartani, s az ezen titoktartás meg szegeséből eredő károkat maga köteles viselni. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy a felhasználót terhelő költségekért.

5.§ A felhasználó jogai

(1) A felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait (beleértve a jelszót is) a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A felhasználó jogosult megkövetelni a szolgáltatótól, hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.

(2) A felhasználó jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába, valamint a szolgáltatási díj mértékének megállapítására vonatkozó, a szolgáltató által használt módszer leírásába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.

6.§ A szolgáltató jogai

(1) A szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.

(2) A szolgáltató jogosult a felhasználó részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló tárhely tényleges forgalmának megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.

(3) A szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti jogellenes tartalomszolgáltatás miatt a felhasználó általi szerződésszegéskor a szolgáltatást azonnal szüneteltetheti az írásban megküldött figyelmeztetéssel egyidejűleg mindaddig, amíg a felhasználó a szerződésszegő magatartást meg nem szünteti.

A szolgáltató a felhasználó előzetes, vagy vis major esetén egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatást legfeljebb 14 napra szüneteltetni. Ez esetben a felhasználó részére a szolgáltató a szolgáltatás szünetelésének időtartamára fizetendő díj elengedésére, vagy az esetlegesen befizetett díj visszafizetésére köteles. Értelemszerűen nem jogosult a felhasználó visszakövetelni az általa ténylegesen igénybevett szolgáltatásra fizetett díjat.

Szünetel a szolgáltatás, amennyiben a felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg, a díj megfizetéséig illetve a szerződés felmondás útján való megszűnéséig.

(4) A szolgáltatónak joga van bármikor, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges a felhasználó web tárhelyét másik szerverre áthelyezni. (ez nem számít hibának, nem kérhető kártérítés a szolgáltatótól).

7.§ A felhasználó kötelezettségei

(1) A szolgáltató a szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a felhasználó hitelképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni, és a felhasználótól az ehhez szükséges információkat illetőleg az ezt igazoló okmányokat kérni. A vizsgálat eredményének függvényében a szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést.

(2) A fizetés esedékessége banki átutalással történő fizetés esetén a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül; postai csekken történő fizetés esetén a fizetési értesítés kézhezvételétől számított 3 banki napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat a Ptk. szerinti évi 20%, gazdálkodó szervezetek esetében a mindenkori banki alap kamat kétszerese plusz 5%. Abban az esetben, ha a számla befizetés a lejárat után több mint 20 nappal történik, visszakapcsolási díjat kell fizetni, melynek összege: 4.000FT + Áfa, azaz négyezer forint plusz Áfa.

8.§ A szolgáltató kötelezettségei

(1) A szolgáltató szolgáltatás során tudomására jutott adatokat, tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.

(2) Az ügyfélszolgálat telefonon, levélben, vagy elektronikus levélben díjmentesen igénybe vehető a szerződésben megtalálható elérhetőségeken.

A bejelentett hibákról készített feljegyzéseket a szolgáltató egy éven belül köteles megőrizni.

(3) A szolgáltató köteles az ő szolgáltatási körében felmerült hiba esetek 95%-át az észleléstől számított 72 órán belül kijavítani. Amennyiben ez a szolgáltatón kívül eső okból nem lehetséges, életbe lép a díjvisszatérítés. A szolgáltatót alapdíj, illetve előfizetési díjra vetített százalékban kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a felhasználó a szolgáltató oldalán felmerülő hiba következtében 7 napon túl nem tudja a weboldalt elérni. Amennyiben a szolgáltató a saját hibájából nem képes elhárítani a felmerült működési zavart a vállalt határidőn belül, a felhasználó jogosult a szerződés azonnali felmondására.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók, telefonszolgáltató) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.

(5) A felhasználó a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatás megállapított díját előre köteles fizetni.

A szolgáltató a szerződésben meghatározott tárgyidőszakot követően, amennyiben annak felmondását a felhasználó nem kérte és a szolgáltatás nem határozott időtartamra szól, a következő azonos időszakra kiállítja a számlát.

A szolgáltató mindaddig nem köteles számlázni, ameddig az Áfá-val csökkentett fizetendő díj nem éri el az 1000 forintot.

(6) A szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben, bizonyíthatóan neki felróható módon (szándékosan, vagy gondatlanul) a felhasználónak okozott káráért a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozik. (maximum a befizetett díj kétszeres értékéig!)

(7) A felhasználó kérésére a szolgáltató a felhasználóra vonatkozó gyűjtött adatokat 48 órán belül rendelkezésre bocsátja.

9.§ A szerződő felek felelőssége

(1) Viszonteladás csak egyedi szerződés alapján történhet.

(2) A felhasználó, amennyiben a nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjat nem saját maga fizeti, egyetemlegesen felel a számlafizetővel a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

(3) Jelen szerződés és vonatkozó jogszabályok ellenére jogosulatlanul átengedett hozzáférés esetén a szolgáltató tizenöt napos határidővel írásban felszólítja az előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére; a felszólítást követő tizenöt nap elteltével a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

10.§

(1) Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató köteles a kijavításra, amennyiben a hibás teljesítés abból áll, hogy a felhasználó 72 óránál tovább nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor választhat a díjcsökkentés, vagy a szolgáltatásban többletidő igénybevétele között. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató az előbbiekben hivatkozott, vonatkozó jogszabály szerinti kötbért tartozik fizetni. (maximum a befizetett díj kétszeresét!)

(1.b.) A rendelkezésre állás számítása és kötbér meghatározása:

Tárhely szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99.6%. Évi kiesés maximális időtartalma 36 óra. A 36 óra feletti részre kötbér kérhető, melynek mérték az éves befizetett díj kiesésre eső összege.

(pl.: évi 40 órás kiesés esetén 4 óra. 10.000Ft befizetett éves díj esetén a kötbér összege: 365×24=8760 óra/év, 1 óra díja: 1,15Ft, fizetendő: 4.6Ft)

A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01-től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január 31.

Gép bérlés szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99%. Évi kiesés maximális időtartalma 88 óra. A 88 óra feletti részre kötbér kérhető, melynek mérték az éves befizetett díj kiesésre eső összege.

(pl.: évi 90 órás kiesés esetén 2 óra. 180.000Ft befizetett éves díj esetén a kötbér összege: 365×24=8760 óra/év, 1 óra díja: 20,5 Ft, fizetendő: 41Ft)

A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01-től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január 31.

(2) Nem felelnek a szerződő felek azért a kárért, amely külső elháríthatatlan okból (vis major) ered.

(3) Tárhely szolgáltatás esetén, szolgáltató mindent megtesz a felhasználó tárhelyén elhelyezet adatainak biztonsága és megőrzése érdekében. Különösen FONTOS: felhívjuk figyelmét, hogy az adatvesztésért NEM vállalunk felelősséget, és nem tartozunk kártérítéssel.

(4) Abban az esetben, ha az egyedi előfizetői szerződés szabályozza az adatmentést, az ott meghatározott összegek az irányadók. Abban az esetben, ha pénzben nincs kifejezve, akkor a havi vagy éves számlafizetés esetén az utolsó számla befizetett összegének a kétszerese lehet a követelhető összeg.

Az utolsó számla kétszeres összegén felül SEMMILYEN más összeg nem kérhető!

11.§ Díjszabás

(1) A díjazás a szolgáltatás teljesítésével arányos, a közölt díjcsomagokat a szolgáltató mindenkor az inflációs rátához igazítja.

(2) A domain és web tárhely szolgáltatások aktuális időszakra vonatkozó díjait a szolgáltató a http://www.capitaly.hu/arlista web helyen teszi közzé.

12.§ A szolgáltatás megfelelősége

(1) Az ügyfélszolgálat a nyitva tartás alatt érkezett telefonos illetve levélbeli megkeresés esetén azonnal rögzíti a kérést illetve panaszt, megtesz minden tőle telhetőt, hogy a hiba elhárítása, vagy a kérdés megválaszolása 72 órán belül megtörténjen. Elektronikus levélben történt megkeresés esetén a 72 órás határidő a levél beérkezésétől számítandó a nap bármely órájában.

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy munkaidőn kívül érkezett panasz bejelentés esetén, ha a panasz nem a Capitaly.hu Kft. berendezéseinek működési rendellenességéből adódik, 3000Ft+Áfa, azaz háromezer forint plusz Áfa adminisztrációs díjat számlázunk ki!

(2) Panasz esetén a felhasználó állításait a szolgáltató elfogadja igaznak, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. A szolgáltató vita esetén elfogadja a bizonyítható, harmadik független fél által szolgáltatott adatokat.

13.§ Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat

Amennyiben a felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a felhasználót megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati jogosultság. A szolgáltató székhelye szerinti, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság.

II. Szerver elhelyezés

A szerver elhelyezés szolgáltatás keretében a szolgáltatást igénybe vevő előfizető számítástechnikai eszközt vagy eszközöket helyez el a szolgáltató által biztosított szolgáltatási területen tartós elhelyezés és üzemeltetés céljából. A szolgáltatás keretében a szolgáltató biztosítja az eszköz rendeltetésszerű működéséhez szükséges technikai feltételeket.

 • 1. Elhelyezés
  • 1.1. Elhelyezésnek nevezzük azt a folyamatot, melynek eredményeként előfizető szolgáltató szervertermében ténylegesen elhelyezi az eszközt.
  • 1.2. A szolgáltató az eszköz elhelyezését munkanapokon 9-17 óra között tudja vállalni.
 • 2. Az eszköz megfelelőségére vonatkozó feltételek
  • 2.1. Szolgáltató a szolgáltatás díjának megállapításakor a következő méretű egységes eszközméretet veszi figyelembe: 210 mm x 600 mm x 450 mm (szélesség x magasság x mélység) nem nagyobb ATX torony ház.
  • 2.2 A megadott méretet meghaladó eszköz méret esetén szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjától eltérni egyedi megállapodás alapján.
  • 2.3 Az eszközöket csak teljesen betokozottan (minimum IP20 védelem), csavarral, vagy más, oldható vagy nem oldható mechanikai kötéssel rögzített burkolattal ellátva lehet elhelyezni.
  • 2.4 A szolgáltató által biztosított elektromos csatlakozás 230 V, átlagosan 110 W teljesítmény.
 • 3. Hozzáférés az eszközhöz
  • 3.1 szolgáltató előfizető részére az elhelyezett eszközhöz az év 365 napján napi 24 órás hozzáférést biztosít egy erre kialakított helységben. Az eszköz elvitelére csakis előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon 9-17 óra között van lehetőség, amennyiben ezt más, jelen ÁSZF-ben szabályozott tényező nem akadályozza.
 • 4. IP Hosting
  • 4.1 Az IP Hosting szolgáltatás keretében szolgáltató biztosítja az eszköz hálózati elérését, amennyiben az eszköz rendelkezik a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges technikai paraméterekkel, mégpedig:
   • a) hatályos Szerver Elhelyezési Szerződés
   • b) Ethernet RJ45 típusú csatlakozási felületű hálózati interfész, a patch kábelt a szolgáltató biztosítja
  • 4.2 Szolgáltató jogosult az eszköz hálózati elérhetőségét korlátozni, amennyiben előfizető a szolgáltatás Minőségi Kritériumaiban meghatározott átlagosan kitölthető sávszélességet túllépi.
 • 5. A szolgáltató kötelezettségei és felelőssége
  • 5.1 A szerverteremnek helyt adó épület 0-24 órás belépőkártyás fizikai védelemmel, biztonsági személyzettel és zárt láncú videó megfigyelő rendszerrel védett.
  • 5.2 A tápellátást több irányú elektromos betáplálás, redundánsan kialakított szünetmentes áramforrás és szükség esetén dízel generátor biztosítja, melyet szolgáltató folyamatosan felügyel.
  • 5.3 A szerverterem redundáns légkondicionálással (a hőmérséklet 22°C +/- 2 °C, a levegőszűrés az EU Class 3-as normának megfelelő, a relatív páratartalom 50% +- 10%), az álpadlóba beépített tűzvédelemmel (F30 DIN 4102 szerint) rendelkezik.
  • 5.4 Az előfizető eszközének elhelyezéséhez szükséges polcrendszert a szolgáltató biztosítja.
  • 5.5 Szolgáltató az előfizető szerverének konfigurálásához és karbantartásához a munka elvégzésére alkalmas helyiséget, illetve billentyűzetet, egeret és TFT monitort biztosít.
  • 5.6 Szolgáltató az eszköznek a co-location szolgáltatás keretén belül 24 órás operátori szolgálatot biztosít. Szolgáltató az operátori szolgálaton keresztül ingyenesen biztosítja az eszköz alapvető felügyeletét, melynek keretében gondoskodik annak újraindításáról és ki/bekapcsolásáról, amennyiben az előfizető által meghatározott és megfelelően azonosított kapcsolattartó személy erre telefonon az operátori szolgálatot utasította.
  • 5.7 Szolgáltató jogosult az előfizető által elhelyezett eszköz hálózati forgalmának azonnali korlátozására, avagy szüneteltetésére amennyiben az eszköz a szolgáltató berendezéseinek vagy más előfizetők által elhelyezett eszközök rendeltetésszerű működését akadályozza vagy veszélyezteti, kiemelten ide értendő:
   • a) SPAM (kéretlen üzleti- vagy reklám tartalmú) levelek küldése
   • b) open relay mail szerver üzemeltetése
   • c) e-mailcím hamisítás
   • d) IP címhamisítás
   • e) Ethernet MAC címhamisítás

§  A korlátozás vagy szüneteltetés hatálya alatt szolgáltató és az operátori szolgálat a feladatok elvégzésére csak olyan mértékben köteles, amely elengedhetetlenül szükséges az eszköz állagának megóvásához.

 • 5.8 Szolgáltató köteles a korlátozást vagy szüneteltetést legkésőbb a következő munkanapon megszüntetni, amennyiben annak kiváltó oka előfizető általi megszüntetéséről hitelt érdemlő módon tudomást szerez.
 • 5.9 Szolgáltató vállalja az előfizető által elhelyezett eszköz biztosítását 100.000 Ft-os értékhatárig, amely az alábbi esetekben érvényes:
  • a) betörés, lopás
  • b) tűz, elemi kár
  • c) épületen belüli szállítás következtében bekövetkezett sérülés az eszközben. A biztosítás minden esetben kizárólag az eszközben bekövetkezett vagyoni kárra terjed ki.
 • 5.10 Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt szolgáltató a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás kivételével csak az eszközben ténylegesen okozott fizikai kárért felel, így nem felelős az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az előfizető hibájából keletkező károkért, adatveszteségért.
 • 6. Az előfizető kötelezettsége
  • 6.1 Az eszköz elhelyezése, konfigurálása, karbantartása, a szerverterem használata és a szolgáltatási területen belüli tartózkodás folyamán az előfizető köteles a legnagyobb gondossággal és a biztonsági-, munkavédelmi-, tűzvédelmi szabályok figyelembevételével eljárni.
  • 6.2 Az előfizető jogosult az igénybe vett szolgáltatás szüneteltetésére. A Szolgáltatás szüneteltetésére évente egy alkalommal van lehetőség, legfeljebb 3 hónapos időtartamra, amennyiben azt az előfizető szolgáltatónak írásban, a szüneteltetés megkezdését megelőzően 30 nappal jelzi. A szolgáltatás szüneteltetésének időtartamára a szolgáltató az eszköz hálózati kapcsolatát felfüggeszti, illetve a szolgáltatás díja a havi díj 50%-ára módosul.
  • 6.3 Az előfizető tudomásul veszi, hogy az igénybe vett szerver-elhelyezési szolgáltatást harmadik személyre át nem ruházhatja, a bérbe vett területen harmadik személynek semmilyen nemű használatot nem engedélyezhet szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül. Ezen rendelkezés be nem tartása a szerződés súlyos megszegésének minősül.
 • 7. A szerver-elhelyezés szolgáltatás megszűnése és az eszköz visszaszolgáltatása
  • 7.1 Szolgáltató a szolgáltatás megszűnése esetén a felek szerződésből fakadó díjtartozásai vagy kártérítési igényeinek kiegyenlítése után a kiegyenlítést követő 3 munkanapon belül szolgáltató az előfizető tulajdonában lévő eszköz elszállítását előfizető számára lehetővé teszi, előfizető pedig köteles az eszközt a fenti időponttól számított 8 napon belül a szolgáltatóval egyeztetett módon leszerelni és elszállítani.
  • 7.2 Amennyiben az előfizető az eszközt a határidőn belül nem szállítja el, szolgáltató azt a 6.1 pont szerinti határidő lejártának napján 17 órától a továbbiakban a Ptk. felelős őrzésére vonatkozó szabályai szerint előfizető költségére és veszélyére őrzi. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Ptk. rendelkezései szerint a felelős őrzés költségeinek megtérítéséig jogosult az őrzött eszközt visszatartani. Az őrzés díja napi 1.000 Ft+ÁFA.
  • 7.3 Felek kölcsönösen jóváhagyólag kijelentik, hogy a szerződés alapján a szerverterembe, az előfizető tulajdonában álló eszközön szolgáltatónak az eszköz átadásával egyidejűleg kézizálog joga keletkezik. A kézizáloggal terhelt eszköz (a továbbiakban zálogtárgy) a szerződésből fakadó díjtartozásból vagy kártérítési igényből eredő szolgáltatói követelés biztosítására szolgál. Ha az előfizető a szerződésből fakadó díjtartozását vagy szolgáltató egyéb kártérítési igényét, valamint annak terheit szolgáltató részére megfizeti, szolgáltató köteles a zálogtárgy elszállítását az előfizető számára a 6.1 pont rendelkezéseinek megfelelően lehetővé tenni.

Az IP Hosting szolgáltatás technikai paraméterei (a Szolgáltatás Minőségi Kritériumai):

 • Maximálisan elérhető belföldi sávszélesség: 100Mbit/sec
 • Maximálisan elérhető nemzetközi sávszélesség: 4Mbit/sec
 • Átlagosan kitölthető belföldi sávszélesség: 20Mbit/sec
 • Átlagosan kitölthető nemzetközi sávszélesség: 128Kbit/sec
 • Garantált rendelkezésre állás 99.6%

Gépbérlet:

A bérelhető gép paraméterei: a Szolgáltató és a Megrendelő egyeztetése alapján kerül kialakításra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szervergép meghibásodása esetén felmerülő esetleges adatveszteségekért, elmaradt haszonért felelősséget nem vállalunk! Kártérítési igény nem támasztható a szolgáltatóval szemben!

Külön BACKUP tárhely szolgáltató általi biztosítása esetén is az adatok megőrzése minden esetben előfizető felelőségére történik, kivéve, ha az egyedi előfizetői szerződésben pénzben meghatározott kártérítési összeg szerepel.

Domain regisztrálás tudnivalói:

 • .hu tartomány domain regisztráció: a megrendelés beérkezése után 3 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg.) A regisztráció elindítása a visszajelzéstől számított 3 napon belül elindul. Abban az esetben, ha a domain regisztráció ellenértéke az indulástól számított 10. napon sem érkezik meg a szolgáltató számlájára, az igényt törlik! Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailben értesíti.
 • .eu tartomány domain regisztráció és átregisztráció: a megrendelés beérkezése után 3 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg.) Az átregisztráció az ellenértékének a szolgáltató számlájára való beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról a szolgáltató megrendelőt e-mailben értesíti.

Megrendelőink figyelmét különösen felhívjuk az alábbi dolgokra:

A megrendelés teljesítéséig több nap várakozás is előfordulhat, ez idő alatt más általi a megrendelt domain névre vonatkozó regisztráció esetén kártérítési felelősséggel szolgáltató NEM tartozik!

Speciális szabályok lejáró kiszabaduló domain nevekre .hu és .eu tartományba:

Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a kiszabaduló domain neveket saját maga vagy más ügyfél nevére indoklás nélkül megvásárolja.

Szolgáltató felhívja megrendelő figyelmét, hogy ezzel a jogával bármikor élhet.

Megrendelő csak abban az esetben küldjön megrendelést a kiszabaduló .hu és vagy .eu nevekre, ha ezt a pontot megértette és elfogadja.

Fontos: Az 1 évre kifizetett domain nevek lejárnak, 330 nap múlva törlésbe kerülnek. Törlésbe tétel előtt kérhető a hosszabbítás, de díja előre fizetendő! Kérni e-mailben, vagy faxon lehet.

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása:

A Capitaly.hu Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani.

A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a kihirdetés utáni 15. naptól alkalmazandók.

Az ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei:

E-mail:

info@capitaly.hu

Iroda:

2119 Pécel

Szőlőhegy utca 20.

Nyitvatartási ideje:

H-P 10:00-16:00

Telefon:

+36 20 423 39 57